Table 4. Voter activity and percentage of invalid ballots by constituency

Municipal entity Date of election Turnout Invalid ballots
min avg max min avg max
Rabocheostrovskoye 11.10.2009 24.0% 35.5% 46.3% 2.0% 11.1% 38.0%
14.09.2014 25.5% 40.5% 56.9% 2.2% 5.0% 9.1%
08.09.2019 12.0% 25.9% 46.1% 0.0% 10.4% 35.0%
Polozovskoye 13.03.2011 51.4% 0.7%
14.09.2014 50.4% 1.2%
08.09.2019 44.7% 3.1%
Sivinsky 01.03.2009 29.8% 43.9% 57.7% 0.6% 2.2% 5.2%
14.09.2014 17.8% 23.3% 30.1% 0.0% 2.1% 4.1%
08.09.2019 23.6% 27.6% 32.5% 0.5% 2.6% 5.9%
Skovorodino 14.03.2010 22.4% 26.1% 28.2% 3.4% 4.0% 5.1%
14.09.2014 19.4% 26.9% 31.8% 6.0% 6.4% 6.8%
08.09.2019 15.5% 20.6% 24.2% 6.7% 7.7% 8.5%
Shimanovsk 14.03.2010 29.7% 33.3% 39.6% 4.1% 5.0% 6.0%
14.09.2014 21.5% 23.6% 26.1% 3.6% 4.0% 4.2%
08.09.2019 21.3% 23.6% 25.8% 4.0% 5.2% 6.5%
Bratsky 11.10.2009 20.9% 39.7% 61.4% 2.6% 6.1% 11.1%
14.09.2014 22.3% 32.4% 41.6% 2.3% 7.6% 14.9%
08.09.2019 9.4% 22.7% 34.0% 2.4% 5.9% 18.6%
Ust-Ilimsk 11.10.2009 21.7% 29.6% 34.7% 2.8% 5.0% 8.1%
14.09.2014 11.8% 21.4% 27.9% 1.8% 3.6% 7.1%
08.09.2019 15.3% 21.2% 27.2% 2.9% 4.8% 7.1%
Bataisk 11.10.2009 18.0% 40.3% 73.5% 1.4% 3.4% 8.7%
14.09.2014 10.6% 19.8% 32.1% 1.7% 3.6% 7.8%
08.09.2019 18.9% 24.7% 36.6% 0.3% 3.7% 12.2%
Verkhnyaya Tura 01.03.2009 27.3% 33.7% 36.8% 1.0% 4.8% 9.5%
14.09.2014 22.9% 26.3% 30.9% 1.3% 1.8% 2.3%
08.09.2019 39.1% 40.7% 42.7% 1.7% 2.1% 2.5%
Rameshkovsky 01.03.2009 28.0% 40.6% 51.6% 0.4% 1.5% 2.6%
14.09.2014 27.0% 31.5% 39.5% 0.7% 1.3% 1.9%
08.09.2019 27.3% 36.2% 45.2% 0.8% 2.0% 2.9%