Table 2. Formal indicators of competition

Municipal entity Date of election Avg of candidates per seat Dropout
nominated on the ballot
Rabocheostrovskoye 11.10.2009 2.3 2.2 4%
14.09.2014 2.5 2.4 4%
08.09.2019 2.1 1.9 10%
Polozovskoye 13.03.2011 2.5 2.5 0%
14.09.2014 1.8 1.7 6%
08.09.2019 1.6 1.4 13%
Sivinsky 01.03.2009 3.5 3.4 2%
14.09.2014 2.5 2.1 16%
08.09.2019 2.5 2.3 8%
Skovorodino 14.03.2010 2.1 1.9 10%
14.09.2014 1.6 1.3 17%
08.09.2019 2.2 1.9 12%
Shimanovsk 14.03.2010 2.9 2.2 25%
14.09.2014 2.0 1.9 7%
08.09.2019 2.3 2.3 3%
Bratsky 11.10.2009 4.4 3.0 31%
14.09.2014 3.0 2.4 21%
08.09.2019 4.3 3.7 13%
Ust-Ilimsk 11.10.2009 5.5 3.9 30%
14.09.2014 5.0 4.1 19%
08.09.2019 6.0 5.2 13%
Bataisk 11.10.2009 2.8 2.5 9%
14.09.2014 4.2 3.9 7%
08.09.2019 4.8 4.3 10%
Verkhnyaya Tura 01.03.2009 3.6 2.6 28%
14.09.2014 2.9 2.8 4%
08.09.2019 3.2 3.1 2%
Rameshkovsky 01.03.2009 2.1 2.0 3%
14.09.2014 1.7 1.5 8%
08.09.2019 1.7 1.7 4%