Table 4. Vote returns in constituencies with winning opposition candidates

Constituency Winner Winner's returns Runner-up's returns Gap
2 D. Loktev (CPRF) 39.8% 37.1% 2.7%
3 A. Solovyov (JR) 35.0% 32.9% 2.0%
6 Ye. Bunimovich (Yabloko) 40.6% 27.8% 12.8%
8 D. Besedina (ind.) 36.6% 31.4% 5.2%
11 N. Zubrilin (CPRF) 43.1% 33.3% 9.9%
14 M. Kruglov (Yabloko) 39.3% 22.8% 16.5%
15 S. Savostyanov (CPRF) 42.2% 31.9% 10.3%
16 M. Timonov (JR) 36.4% 30.9% 5.5%
17 V. Maksimov (CPRF) 45.9% 28.3% 17.6%
18 Ye. Yanchuk (CPRF) 42.2% 23.2% 19.0%
19 O. Sheremetyev (CPRF) 40.2% 38.2% 2.0%
20 Ye. Stupin (CPRF) 45.0% 21.9% 23.1%
21 L. Zyuganov (CPRF) 57.4% 17.9% 39.5%
24 P. Tarasov (CPRF) 39.0% 33.1% 5.9%
31 L. Nikitina (CPRF) 44.2% 29.5% 14.8%
37 N. Gubenko (CPRF) 58.3% 19.1% 39.2%
42 Ye. Engalycheva (CPRF) 42.7% 20.8% 22.0%
43 S. Mitrokhin (Yabloko) 44.7% 20.1% 24.7%
44 Ye. Shuvalova (CPRF) 45.0% 42.4% 2.6%
45 M. Yandiyev (JR) 38.1% 32.4% 5.7%